privacy verklaring

 

De privacy verklaring is van toepassing op de diensten van Health-Choice en de website www.health-choice.nl. Het verklaart welke persoonsgegevens verwerkt kunnen worden, voor welke doeleinden en welke maatregelen zijn getroffen om aan de verwerking te voldoen, volgens de eisen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVP).

Samengevat:
Als u gebruik wilt maken van de dienstverlening van Health-Choice, dan zijn daarvoor diverse noodzakelijke persoonsgegevens van u nodig. Dit, puur en alleen om de dienstverlening naar u af te stemmen, zodoende mogelijk te maken en zo veilig, verantwoord en vertrouwd mogelijk uit te voeren. Daarnaast om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen van de financiele administratie.

Health-Choice verstuurt geen nieuwsbrieven of andere marketinguitingen en er zijn geen belangen met derde partijen!!
 

 

Doeleinden gegevensverwerking:
Health-Choice kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u vrijwillig gebruik maakt van de aangeboden diensten of dat u deze bij het invullen van een contactformulier op de website verstrekt. 
De volgende persoonsgegevens kunnen worden verwerkt:
– uw voor- en achternaam
– telefoonnummer
– emailadres
– bepaalde gezondheidsgegevens
– adresgegevens.

Dit, bedoeld om contact met u op te nemen of te houden in het kader van het uitvoeren van de dienstverlening. Bij eventuele facturatie zijn adresgegevens van toepassing om aan de wettelijk verplichte factuureisen te voldoen.

Om de dienstverlening zo veilig, verantwoord en vertrouwd mogelijk uit te voeren binnen de kaders van de vakgebieden van Health-Choice volgt eerst een intake, waarbij een papieren formulier wordt ingevuld. Alleen uw voornaam wordt daarop vermeld.
De vragen op het formulier zijn puur en alleen bedoeld om voor een massage inzage te krijgen in uw algemene gezondheidstoestand en of er sprake is van algehele of relatieve (plaatselijke) contra-indicaties. Bij revalidatie- en/of personal training om een programma-opzet te maken naar aanleiding van uw veranderwens, hulpvraag of doelstelling.

Persoonsgegevens worden niet langer dan strikt noodzakelijk bewaard om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens zijn verzameld of om aan de wettelijke administratiebewaarplicht te voldoen.

 

Uw rechten:
Zonder toestemming van u is inzage van de gegevens aan derden niet toegestaan of het moet zijn om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen en op verzoek zal
Health-Choice dat zo spoedig mogelijk doen, mits het niet in strijd is met wettelijke administratieve verplichtingen. Het kan zijn dat Health-Choice daardoor bepaalde dienstverlening naar u niet meer kan uitvoeren.

 

Website:
Alleen het aantal bezoekers en hoe bezoekers terecht komen op de website wordt bijgehouden.
Health-Choice gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken op haar website en is “compliant with EU regulations on online tracking”.

Op de website staan links naar andere websites, waar Health-Choice geen verantwoordelijkheid voor draagt met betrekking tot de omgang met uw gegevens door die partijen als u gebruikt maakt van hun diensten.

 

Veiligheid:
Health-Choice neemt de bescherming van uw gegevens serieus en passende maatregelen zijn genomen om misbruik en onbevoegde toegang tegen te gaan.
Het intakeformulier is alleen door mij inzichtelijk, wordt niet gedigitaliseerd en is voldoende veilig opgeborgen.

Met het accountant- en belastingadviseurskantoor, die bepaalde gegevens van u verwerken in mijn opdracht voor mijn administratieve verplichtingen, sluit ik een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te bewaken. 
 

Diversen:
Op deze privacy verklaring is Nederlands recht van toepassing, waarbij eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Rotterdam.